Klachtenprocedure

Verbetersuggesties, klachten en complimenten

Norlandia streeft ernaar verantwoorde en kwalitatieve opvang aan te bieden. Wanneer u onverhoopt ontevreden bent met zaken rondom de opvang van uw kind(eren) of het gevoerde beleid binnen Norlandia, kunt u hiervoor een verbetersuggestie of een klacht indienen. Ook, als u uw tevredenheid wilt uitspreken in de vorm van een compliment vernemen wij dat graag van u.

U kunt uw verbetersuggestie, klacht of compliment indienen bij de groepsleiding van uw kind. Mocht u dit niet wenselijk vinden, dan kunt u uiteraard ook terecht bij de manager van de locatie. De medewerker of manager noteert de klachten in het interne meldingensysteem.

De verantwoordelijke pedagogisch medewerker/manager zal waar mogelijk ter plekke een oplossing aandragen of de klacht of verbetersuggestie verder onderzoeken, waarin de mogelijke oplossingen/aanpassingen besproken worden. Dit wordt naar u teruggekoppeld (complimenten worden niet standaard teruggekoppeld).

Bent u, ingeval van klachten, niet tevreden met de aan u voorgestelde oplossing, dan kunt u dit, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. De manager van de locatie en/of de directie zal dan nogmaals de klacht bekijken en dit aan u terugkoppelen. Mocht er hierna voor u nog geen bevredigende oplossing zijn, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang . U kunt uw klacht ook rechtstreeks aan deze geschillencommissie voorleggen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij Norlandia.